Cennik

Cennik usług Wypożyczalni Sprzętu Wspinaczkowego WPINKA

Wypożyczeniu podlegają komplety sprzętu (lina dynamiczna 40 m, dwie uprzęże, dwa kaski, przyrząd asekuracyjny, dwa karabinki HMS, ekspresy 5-7 szt., taśma, repsznur i opcjonalnie woreczek na magnezję), które umożliwiają podjęcie wspinaczki w zespole wspinający – asekurujący. Można również wypożyczyć poszczególne elementy wyposażenia wchodzące w skład kompletu.

Przedmiot wypożyczenia                              kaucja        do 6 godz.        doba        dwie doby i dłużej
komplet                                                                      250 zł               100 zł            150 zł       5% rabatu za każdy dzień
lina                                                                              100                   30                  40             j.w.
kask                                                                             50                     20                  30             j.w.
uprząż                                                                         50                     25                  35             j.w.
Przyrząd asekuracyjny + karabinek HMS              50                     20                  30             j.w.
Ekspresy 5 – 7 szt.                                                     50                     25                  35             j.w.
Taśma, repsznur, woreczek na magnezję             30                    10                   15             j.w.

W przypadku większych grup (jednorazowo do 10 osób), warunki wypożyczania i obsługi negocjujemy indywidualnie.

 

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wspinaczkowego WPINKA

1. Wypożyczany sprzęt wspinaczkowy jest własnością wypożyczalni WPINKA.
2. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy.
3. Wypożyczający/a otrzymuje z wypożyczalni WPINKA sprzęt w pełni sprawny , posiadający wymagane certyfikaty, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania.
4. Wypożyczający/a wypożycza sprzęt oraz użytkuje go na własną odpowiedzialność.
5. Wypożyczający/a jest świadomy/a konsekwencji uprawiania wspinaczki skałkowej mogącej doprowadzić do urazów ciała, a nawet śmierci. Wypożyczalnia WPINKA nie odpowiada za bezpieczeństwo osoby wypożyczającej w trakcie wspinania.
6. Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia, legitymująca się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport).
7. Wypożyczający/a zobowiązany/a jest do użytkowania wypożyczonego sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa, z którymi może zapoznać się na stronie> www.wpinka.eu. Uwaga! Użytkowanie sprzętu w sposób nieumiejętny lub niewłaściwy do przeznaczenia może skutkować uszkodzeniem go bądź narażeniem na niebezpieczeństwo osób użytkujących oraz osób trzecich.
8. Wypożyczający/a zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w czasie określonym umową oraz w stanie nieuszkodzonym i czystym. Uwaga! W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu pozostawiona kaucja jest przeznaczona na pokrycie kosztów naprawy. W przypadku zagubienia sprzętu lub w sytuacji, gdy stopień uszkodzenie wyklucza jego naprawę poza kaucją pobierana będzie dodatkowa dopłata do obowiązującej ceny detalicznej.
9. Obowiązujące stawki opłat za wypożyczenie ilustruje załączona tabela. Stawki mogą ulegać zmianie.
10. Należność za wypożyczenie wypożyczalnia pobiera przed wydaniem sprzętu.
11. Wcześniejszy zwrot sprzętu aniżeli było to określone w umowie nie skutkuje zwrotem opłaty za wypożyczenie.
12. Wypożyczający/a jest zobowiązany/a do zapoznania się z Regulaminem i bezwzględnego przestrzegania jego zapisów.
13. Wypożyczalnia dysponuje marką Singing Rock, Grivel, Lhotse, Mammut, Salewa, Climbing Technology, itp. producentów sprawdzonego sprzętu wspinaczkowego.
14. Sprzęt można wcześniej zarezerwować telefonicznie/ na stronie internetowej www.wpinka.eu.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2), zwanym dalej RODO, informujemy, że :
a. Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest Wypożyczalnia WPINKA na podstawie przesłanki (art. 6 ust. 1), mówiącej o wykonywaniu umowy lub czynności poprzedzającej tę umowę, w związku z którymi przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy jest niezbędne, gdyż konieczne jest pobranie imienia i nazwiska oraz adresu Wypożyczającego,
b. dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu i nie będą przetwarzane w celach marketingowych oraz nie będą przekazywane innemu administratorowi danych,
c. Wypożyczający posiada prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania,
d. po wygaśnięciu umowy wypożyczenia, dane osobowe Wypożyczającego zostaną niszczone.
16. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).
17. Wypożyczając sprzęt w wypożyczalni WPINKA, Wypożyczający/a akceptuje powyższy regulamin.

Wzór umowy wynajmu:

                                                  Umowa wynajmu sprzętu wspinaczkowego

 

W dniu ………… 2020 r. pomiędzy wypożyczalnią WPINKA, zwaną dalej Wynajmującym,

a  ………………………………………………………………………………….seria i nr dowodu osobistego …………………….,
Zwanym dalej Najemcą, zawarta została umowa o następującej treści:
                                                                            & 1
1. Wynajmujący wynajmuje sprzęt wspinaczkowy
a. komplet           b. elementy (niepotrzebne skreślić):
lina szt. …. uprząż szt. ……… przyrząd asekuracyjny szt. …. kask szt. …  ekspresy szt. ….. inne…………………
zwany dalej przedmiotem najmu na okres …………. .
2. Wartość przedmiotu najmu strony ustalają na kwotę ……………………. zł.
3. Wynajmujący pobiera przy podpisaniu umowy kaucję w wysokości ………………. zł.
4. Wynajmujący pobiera odpłatność za wynajem z góry.

5. Wynajmujący zwraca kaucję po odebraniu wynajętego sprzętu i sprawdzeniu jego stanu.
                                                                            & 2
1. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu nieuszkodzony i będzie go użytkował zgodnie z przeznaczeniem.
2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nieuszkodzonym w terminie określonym umową i w godzinach pracy wypożyczalni.
3. Najemca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia i zagubienie przedmiotu najmu na zasadach ujętych w Regulaminie Wypożyczalni.
                                                                           & 3
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania przedmiotu najmu przez Najemcę.
2. Najemca korzysta z przedmiotu najmu na własną odpowiedzialność i jest świadomy zagrożeń z tytułu uprawiania wspinaczki.
                                                                           & 4
1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni i w pełni akceptuje jego zapisy.
                                                                           & 5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

                                   Wynajmujący                                                                Najemca